Teenused

Sotsiaalpedagoog toetab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid lapse sotsiaalsete probleemide korral- tegeleb lapse  sotsiaalsete- ja suhtlemisoskustega, koolis tekkinud raskustega (näiteks käitumisprobleemid, kiusamine, ka erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulek, kui laps ei taha koolis käia). Sotsiaalpedagoog teeb koostööd lapse, lapsevanemate, õpetajate ja teiste tugispetsialistidega.

Eripedagoog selgitab välja õppetöös raskustesse sattunud lapse arengu- ja õpioskuste taseme; valmistab ette ning viib läbi õpiabirühma ja/ või individuaaltunde ning annab nõu jõukohaste õppemeetodite, -materjalide ja keskkonna valikul nii lapsele, lapsevanemale kui õpetajale. Samuti hindab eripedagoog lapse koolivalmidust.

Logopeed hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Lähtudes õpilase kõne erivajadusest, raskusastmest, võimetest,  ja keskkonnast valib tööks sobilikud meetodid ja vormid (rühmas  või  individuaalselt). Logopeed nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid laste keele ja kõne arengu toetamisel. Samuti hindab logopeed lapse koolivalmidust.

Koolipsühholoog nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel ning õpetajaid ja teisi kooli/lasteaia töötajaid lapse  vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamise küsimustes.