Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.12.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 ja Haapsalu linna põhimääruse § 50 lg 2 alusel. 

§ 1. Üldsätted

 Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus (edaspidi keskus) on Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis juhindub oma tegevuses Haapsalu linna ja valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2. Tegevuse eesmärk

(1) Keskuse tegevuse põhieesmärgiks on pakkuda laste/õpilaste arenguliste ning hariduslike erivajaduste varajaseks märkamiseks ning individuaalse arengu toetamiseks hariduse tugiteenuseid – psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ning sotsiaalpedagoogilist nõustamist Haapsalu linna lastele, noortele, lastevanematele ja haridusasutuste töötajatele.

(2) Keskuse tegevus lähtub kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt on haridusasutuse ülesanne tagada igale lapsele/õpilasele tema individuaalsetest võimetest lähtuv jõukohane õpe ja areng.

§ 3. Ülesanded

(1) Keskuse tegevuse põhiülesandeks on laste ja noorte ning nende vanemate ja haridusasutuste personali sotsiaalpedagoogiline, logopeediline, eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine ning teenuse korraldamine linna haridusasutustes ja keskuses.

(2) Keskuse ülesanneteks on:
1) koolikohustuse mittetäitmise ja põhihariduseta koolist väljalangevuse ennetamine;
2) põhiülesannetest tulenevate ürituste korraldamine;
3) tegevuse eesmärkidega seotud erinevate kursuste ja täienduskoolituste korraldamine;
4) tugispetsialistide koostöö ja ühistegevuse koordineerimine ja suunamine ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine;
5) lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega;
6) laste ja noorte arengu toetamiseks ning teenuste analüüsimiseks ühtse andmebaasi haldamine.

§ 4. Keskuse juhtimine

(1) Keskuse tegevust juhib juhataja.

(2) Juhataja ülesanne on tagada keskuse tulemuslik töö, vastutada keskuse üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

(3) Juhataja nimetab ametisse Haapsalu linnavalitsus

(4) Juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Haapsalu linnapea

§ 5. Juhataja ülesanded

 Keskuse juhataja:
1) töötab välja keskuse arengukava, esitab selle kinnitamiseks linnavalitsusele ja tagab selle täitmise;
2) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks keskuse struktuuri ning sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud keskuse töötajatega;
3) kinnitab asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid;
4) koostab eelarveprojekti ning esitab Haapsalu linnavalitsusele;
5) esitab vastavalt Haapsalu linnavalitsuse korraldusele keskuse tegevuse ja arengukava täitmise aruande ja teenuste kohta käiva statistika;
6) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
7) lahendab muid keskuse tegevuse ja toimimisega seotud küsimusi.

§ 6. Aruandlus ja järelevalve

 Järelevalvet keskuse tegevuse üle teostab linnavalitsus ja Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 7. Finantseerimise alused

(1) Keskuse tegevus finantseeritakse linnaeelarvest ja muust majandustegevusest.

(2) Keskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

(3) Keskuse raamatupidamist korraldab Haapsalu linnavalitsus.

§ 8. Ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja põhimääruse muutmine

(1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Haapsalu linnavolikogu.

(2) Keskuse ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab Haapsalu linnavalitsus.

(3) Põhimääruse muutmise otsustab linnavolikogu.

§ 9. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub 01. veebruaril 2019.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees